2014-09-01 12:13:34 : mou บุญจิตวิทยา - ชุมชนบ้านทุ่ง
2014-08-29 15:45:51 : จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม
2014-08-29 14:12:39 : MOU กับ ช.บ้านเขาน้ำซับ
2014-08-29 12:21:15 : ลงนามบันทึกความร่วมมือ
2014-08-29 10:44:53 : ศึกษาดูงานกับคณะผู้ทำงาน อสม. และเยาวชนจิตอาสาแลมป์ทีน เกี่ยวกับโรคเอดส์ ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
2014-08-22 15:36:33 : กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม มอบเงินบริจาคร่วมสร้างศูนย์พัฒนาเด็กฯ
2014-08-22 13:07:50 : จัดกิจกรรมทัศนศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3
2014-08-21 14:39:43 : จัดกิจกรรมทัศนศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1
2014-08-21 13:35:49 : จัดกิจกรรมทัศนศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 2
2014-08-21 12:10:32 : อบรม การพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารมืออาชีพ
  • 1 mou บุญจิตวิทยา - ชุมชนบ้านทุ่ง
  • 1 จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม
  • 1 MOU กับ ช.บ้านเขาน้ำซับ
  • 1 ลงนามบันทึกความร่วมมือ
  • 1 ศึกษาดูงานกับคณะผู้ทำงาน อสม. และเยาวชนจิตอาสาแลมป์ทีน เกี่ยวกับโรคเอดส์ ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  • 1 กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม มอบเงินบริจาคร่วมสร้างศูนย์พัฒนาเด็กฯ
  • 1 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3
  • 1 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1

mou บุญจิตวิทยา - ชุมชนบ้านทุ่ง

Last Update : 2014-09-01 12:13:34

28 ส.ค. 57 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน กับ ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ โดยมี นายวิศิษฐ์ พุทธตรัส นายสมบูรณ์ เผือกสอาด ดร.จักรกฤช กันทอง อ.สนธยา ตุ๋นเจริญ เป็นผู้แทนลงนามอ่านต่อ...
 
จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม

Last Update : 2014-08-29 15:45:51

28 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนขึ้นอ่านต่อ...
 
MOU กับ ช.บ้านเขาน้ำซับ

Last Update : 2014-08-29 14:12:39

28 ส.ค. 57 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ร่วมทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน กับ ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ โดยมี อ.ไพบูลย์ กัญญาคำ ประธานชุมชน นางบุญสม กัญญาคำ ที่ปรึกษา และ ดร.จักรกฤช กันทอง ผู้อำนวยการ อ.สนธบา ตุ๋นเจริญ ที่ปรึกษา เป็นตัวแทนลงนามอ่านต่อ...
 
ลงนามบันทึกความร่วมมือ

Last Update : 2014-08-29 12:21:15

28 ส.ค. 57 โรงเรียนบุญจิตวิทยา โดย ดร.จักรกฤช กันทอง ผู้อำนวยการ อ.สนธยา ตุ๋นเจริญ ที่ปรึกษา และ ชุมชนบ้านแหลมฉบัง โดย นายอัมพร คชรัตน์ ประธานชุมชน นายมานะ ภู่ละมัย ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนอ่านต่อ...
 
ศึกษาดูงานกับคณะผู้ทำงาน อสม. และเยาวชนจิตอาสาแลมป์ทีน เกี่ยวกับโรคเอดส์ ของเทศบาลนครแหลมฉบัง

Last Update : 2014-08-29 10:44:53

ศึกษาดูงานกับคณะผู้ทำงาน อสม. และเยาวชนจิตอาสาแลมป์ทีน เกี่ยวกับโรคเอดส์ ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ณ มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโล แห่งประเทศไทย ศูนย์คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ ระยองอ่านต่อ...
 
กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม มอบเงินบริจาคร่วมสร้างศูนย์พัฒนาเด็กฯ

Last Update : 2014-08-22 15:36:33

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม มอบเงินบริจาคร่วมสร้างศูนย์พัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยาอ่านต่อ...
 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3

Last Update : 2014-08-22 13:07:50

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรม นำคณะนักเรียนและครู ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาอ่านต่อ...
 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1

Last Update : 2014-08-21 14:39:43

วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรม นำคณะนักเรียนและครู ชั้นมัธยมตอนต้นศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา อ่านต่อ...
 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 2

Last Update : 2014-08-21 13:35:49

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรม นำคณะนักเรียนและครู ครู ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 2 ทัศนศึกษา อ่านต่อ...
 
อบรม การพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารมืออาชีพ

Last Update : 2014-08-21 12:10:32

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 ครูวัชรา เชตฐราช ครูวันทนา โกกิม อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารมืออาชีพอ่านต่อ...
 
visited : View