โรงเรียนบุญจิตวิทยา เดิมชื่อ “โรงเรียนอนุบาลบุญจิตวิทยา” ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้รับอนุญาตเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 โดยเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1-2 มีนักเรียนทั้งหมด 36 คน ครู 2 คนโดยมีนายไสว ฮวบนรินทร์ เป็นครูใหญ่ และนางกิมเสียง บุญจี๊ด เป็นผู้รับใบอนุญาต

        ปี พ.ศ. 2506 ได้ขอเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษาและขออนุญาตปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  1 หลัง

        ปี พ.ศ. 2507  ได้ขออนุญาตขยายห้องเพิ่ม 2 ห้อง เพื่อเป็นโรงอาหารและห้องประชุม พร้อมทั้งได้รับเงินอุดหนุนระดับอนุบาล เป็นครั้งแรก เป็นเงิน 850 บาท

        ปี พ.ศ. 2509 ได้ขอขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขออนุญาตสร้างอาคารเรียน 1 หลัง และขออนุญาตรับนักเรียนตามความจุ 720 คน

        ปี พ.ศ. 2510 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 348 คน ครู 17 คน

        ปี พ.ศ2512 ได้ขอขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 มีนักเรียนทั้งสิ้น 530 คน ครู 27 คน และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2512ได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

        ปี พ.ศ. 2514 มีนักเรียนทั้งสิ้น 766 คนได้สร้างอาคารเรียนเพิ่ม 1 หลัง

        ปี พ.ศ. 2515 มีนักเรียนทั้งสิ้น 863 คน โดยเป็นนักเรียนระดับอนุบาล 250 คน ประถมศึกษา 334  คน และมัธยมศึกษาตอนต้น 79 คน ครู 28 คน

        ปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยะฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขยายห้องเรียนเพิ่ม 2 หลัง มีนักเรียนทั้งสิ้น 557 คน ครู 20 คน

        ปี พ.ศ. 2529 ได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนขนาด 6 x 8 เมตร 1 หลัง ตามใบอนุญาตเลขที่ 105/2529 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2529

        ปี พ.ศ. 2530 มีนักเรียน 501 คน ครู 20 คน ได้ขอรื้อถอนอาคารห้องประชุม ห้องสมุด ขนาด 
12 x 32 เมตร 1 หลัง และขออนุญาตใช้อาคารตึก 2 ชั้น เป็นอาคารถาวร 

        ปี พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้ขออนุญาตใช้อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 1 หลัง

        ปี พ.ศ. 2536 มีนักเรียนทั้งสิ้น 754 คน ครู 29 คน

        ปี พ.ศ. 2538 มีนักเรียน 827 คน ครู 32 คน

        ปี พ.ศ.2540 มีนักเรียน 920 คน ได้ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต 4 ชั้น 1 หลัง  

        ปี พ.ศ. 2543 นางปราณีต กันทอง ขออนุญาตลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่ คงเหลือตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ พร้อมทั้งขออนุญาตแต่งตั้งนายสนธยา ตุ๋นเจริญ เป็นครูใหญ่แทน ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2543 ตามใบอนุญาตเลขที่ ชบ 0028/2543

        ปี พ.ศ. 2544 ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก สช.และได้ทำการรังวัดที่ดินใหม่เพื่อจัดทำโฉนด โดยโรงเรียนมีที่ดินทั้งสิ้น 4 ไร่ 78 ตารางวา และได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่หลายส่วน โดยในปีนี้มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,145 คน ครู 41 คน

        ปี พ.ศ. 2546 มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,208 คน ครู 42 คน มีการปรับปรุงห้องเรียน ห้องประกอบการ ห้องผู้ -บริหารต่างๆ  ปี พ.ศ. 2547 มีนักเรียน 1,311 คน ครู 46 คน

        ปี พ.ศ. 2548 ได้ขยายชั้นเรียน ในชั้น ป.2 ป.3 ป.5 และม.1  โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น 1,411 คน ครู 54คน ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงาน 3 ชั้น 1 หลัง ตามใบอนุญาตเลขที่ 1157/2548 ลงวันที่ 15 มิถุนายนพ.ศ.2548

        ปี พ.ศ. 2549โรงเรียนบุญจิตวิทยา เปิดทำการสอนในระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มีอาคารเรียน 6 หลัง เป็นอาคารเรียนครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง อาคารคอนกรีต 2 ชั้น 2 หลัง คอนกรีต 3 ชั้น 1 หลัง คอนกรีต 4 ชั้น 1 หลัง

        ปี พ.ศ. 2550โรงเรียนบุญจิตวิทยา เปิดทำการสอนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนทั้งสิ้น 1,722 คน ครู 66 คน นักการภารโรง แม่บ้าน รวม 12 คน และ ได้รับการรับรองประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สองจาก สมศ. ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2550

        ปี พ.ศ. 2551โรงเรียนบุญจิตวิทยา เปิดทำการสอนในระดับระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนต้น
มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,847 คน ครู 67 คน นักการภารโรง แม่บ้าน รวม 11คน และ มีอาคารเรียน 6 หลัง เป็นอาคารเรียนครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง อาคารคอนกรีต 2 ชั้น 2 หลัง คอนกรีต 3 ชั้น 1 หลัง คอนกรีต 4 ชั้น 1 หลัง และอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่อาคารคอนกรีต 4 ชั้น 1 หลัง สระว่ายน้ำ สนามกีฬา สนามเครื่องเล่นเด็กเล็ก ห้องประกอบการต่างๆ บนเนื้อที่ 4 ไร่ 76 ตารางวา

        ปี พ.ศ. 2552 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,976 คน  จำนวนห้องเรียน 50 ห้องเรียน ครู72คน อาคารเรียนและอาคารประกอบการ 6หลังในเนื้อที่ 4 ไร่ 76ตารางวา โดยมีนางปราณีต กันทอง เป็นผู้รับใบอนุญาต /และผู้จัดการ แต่ต้นภาคเรียนที่ 2 ได้แต่งตั้ง ดร.จักรกฤช กันทอง ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการแทน และมีนายสนธยา ตุ๋นเจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ก่อนสิ้นปีการศึกษา 2552  โรงเรียนได้ขอรื้อถอนอาคารเรียน 2 หลัง (อาคารคอนกรีต 3 ชั้น1 หลัง และอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น 1  หลัง เพื่อที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารสูง 6 ชั้น 1 หลัง มีห้องใช้สอย 140 ห้อง โดยใช้งบประมาณ โดยประมาณ 120  ล้านบาท ซึ่งคาดว่าสิ้นเดือนมีนาคม 2555 จะแล้วเสร็จ

        ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียน เปิดทำการสอนในระดับระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนต้น  มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,942 คน  ครู 85 คน ครูต่างชาติ 6 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน 6คน นักการภารโรง/เแม่บ้าน 6 คน โดยในปีนี้เปิดทำการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยคุณครูเจ้าของภาษา

        ปีการศึกษา 2554 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,955 คน จำนวนห้องเรียน 50 ห้องเรียน ครู 79 คน อาคารเรียนและอาคารประกอบการ 6 หลัง ในเนื้อที่ 4 ไร่ 76 ตารางวา โดยมีนางปราณีต กันทอง เป็นผู้รับใบอนุญาต มี ดร.จักรกฤช กันทอง เป็นผู้จัดการ และนายสนธยา ตุ๋นเจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้ขอรื้อถอนอาคารเรียน 2 หลัง (อาคารคอนกรีต 3 ชั้น 1 หลัง และอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น 1 หลัง เพื่อที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารสูง 6 ชั้น 1 หลัง มีห้องใช้สอย 105 ห้องโดยใช้งบประมาณ ประมาณ 85 ล้านบาท

        โรงเรียนถือนโยบายในการจัดการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ พยายามจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียน รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาช่วยในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน อีกทั้งยังพัฒนาครูผู้สอนให้มีหลักการสอน กระบวนการสอน วิธีการสอนที่ทันสมัย หลากหลาย มีทักษะกระบวนการ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อีกทั้งยังมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์/จิตใจ สังคม และสติปัญญา ฝึกให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย มีจรรยามารยาท มีสุขภายกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสารเสพติดและอบายมุข สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิต (มีทักษะชีวิต) รู้จักการพึ่งพาตนเอง สมดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า อตตาหิ อตตาโน นาโถ "ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน"visited : View