ศูนย์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระฯวิทย์ สพป.ชบ.3

21 พ.ย. 55  โรงเรียนบุญจิตวิทยา เป็นศุนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา และ ม.1-3  ขยายโอกาส  คัดเลือกตัวแทนของ สพป.ชบ.3 เข้าแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2555  โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทน สพป.ชบ.3 มีดังนี้
       - การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6              โรงเรียนบ้านสันติคาม
       - การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3               โรงเรียนบ้านทุ่งคา
       - การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ  ประเภทร่อนนาน  ป.1-3           โรงเรียนมารีทย์   สัตหีบ

        - การแข่งขันเครื่องร่อน  ประเภทร่อนไกล    ป.4-6                           โรงเรียนบ้านทุ่งกราด

        - การแข่งขันเครื่องร่อน  ประเภทร่อนนาน    ป.4-6                               โรงเรียนตันตรารักษ์

        - การแข่งขันเรื่องบินพลังยาง  ประเภทบินนาน   ม.1-3                         โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน

        -  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง  ประเภทบินไกล   ม.1-3                       โรงเรียนวัดมโนรม

         - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์     ป.4-6                             โรงเรียนมารีวิทย์  สัตหีบ

         - การแข่งขันอีจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์   ม.1-3                                  โรงเรียนวัดตโปทาราม

         - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง   ป.4-6               โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์

         - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง   ม.1-3                โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน

         - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์   ประเภทสิ่งประดิษฐ์   ป.4-6         โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน

         - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์   ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.1-3          โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน

        - การแสดงทางวิทยาศาสตร์   Science  Show  ป.4-6                          โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์

        - การแสดงทางวิทยาศาสตร์   Science  Show  ม.1-3                          โรงเรียนบ้านสัตหีบ

            ขอขอบคุณ   อ.ปราณีต  กันทอง   ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบุญจิตวิทยา    อ.ชวาลา   กันทอง   ผู้จัดการโรงเรียนบุญจิตวิทยา                   ดร.จักรกฤช  กันทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญจิตวิทยา   คณะครู  นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบุญจิตวิทยาทุกท่านที่ได้ช่วยเตรียมงานและประสานงานจนสำเร็จด้วยดี...ภาพข่าว โดยสนธยา                            

     

   

   

   

   

   

   

  

     

Last Update : 2012-11-27 14:02:50

visited : View