เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน / เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบุญจิตวิทยา เดิมชื่อ “โรงเรียนอนุบาลบุญจิตวิทยา” ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้รับอนุญาตเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 โดยเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1-2 มีนักเรียนทั้งหมด 36 คน ครู 2 คนโดยมีนายไสว ฮวบนรินทร์ เป็นครูใหญ่ และนางกิมเสียง บุญจี๊ด เป็นผู้รับใบอนุญาต

ปี พ.ศ. 2506 ได้ขอเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษาและขออนุญาตปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2507 ได้ขออนุญาตขยายห้องเพิ่ม 2 ห้อง เพื่อเป็นโรงอาหารและห้องประชุม พร้อมทั้งได้รับเงินอุดหนุนระดับอนุบาล เป็นครั้งแรก เป็นเงิน 850 บาท

ปี พ.ศ. 2509 ได้ขอขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขออนุญาตสร้างอาคารเรียน 1 หลัง และขออนุญาตรับนักเรียนตามความจุ 720 คน

ปี พ.ศ. 2510 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 348 คน ครู 17 คน

ปี พ.ศ2512 ได้ขอขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 มีนักเรียนทั้งสิ้น 530 คน ครู 27 คน และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2512ได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปี พ.ศ. 2514 มีนักเรียนทั้งสิ้น 766 คนได้สร้างอาคารเรียนเพิ่ม 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2515 มีนักเรียนทั้งสิ้น 863 คน โดยเป็นนักเรียนระดับอนุบาล 250 คน ประถมศึกษา 334 คน และมัธยมศึกษาตอนต้น 79 คน ครู 28 คน

ปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยะฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขยายห้องเรียนเพิ่ม 2 หลัง มีนักเรียนทั้งสิ้น 557 คน ครู 20 คน

ปี พ.ศ. 2529 ได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนขนาด 6 x 8 เมตร 1 หลัง ตามใบอนุญาตเลขที่ 105/2529 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2529

ปี พ.ศ. 2530 มีนักเรียน 501 คน ครู 20 คน ได้ขอรื้อถอนอาคารห้องประชุม ห้องสมุด ขนาด 12 x 32 เมตร 1 หลัง และขออนุญาตใช้อาคารตึก 2 ชั้น เป็นอาคารถาวร

ปี พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้ขออนุญาตใช้อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2536 มีนักเรียนทั้งสิ้น 754 คน ครู 29 คน

ปี พ.ศ. 2538 มีนักเรียน 827 คน ครู 32 คน

ปี พ.ศ.2540 มีนักเรียน 920 คน ได้ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต 4 ชั้น 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2543 นางปราณีต กันทอง ขออนุญาตลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่ คงเหลือตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ พร้อมทั้งขออนุญาตแต่งตั้งนายสนธยา ตุ๋นเจริญ เป็นครูใหญ่แทน ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2543 ตามใบอนุญาตเลขที่ ชบ 0028/2543

ปี พ.ศ. 2544 ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก สช.และได้ทำการรังวัดที่ดินใหม่เพื่อจัดทำโฉนด โดยโรงเรียนมีที่ดินทั้งสิ้น 4 ไร่ 78 ตารางวา และได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่หลายส่วน โดยในปีนี้มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,145 คน ครู 41 คน

ปี พ.ศ. 2546 มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,208 คน ครู 42 คน มีการปรับปรุงห้องเรียน ห้องประกอบการ ห้องผู้ -บริหารต่างๆ ปี พ.ศ. 2547 มีนักเรียน 1,311 คน ครู 46 คน

ปี พ.ศ. 2548 ได้ขยายชั้นเรียน ในชั้น ป.2 ป.3 ป.5 และม.1 โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น 1,411 คน ครู 54คน ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงาน 3 ชั้น 1 หลัง ตามใบอนุญาตเลขที่ 1157/2548 ลงวันที่ 15 มิถุนายนพ.ศ.2548

ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนบุญจิตวิทยา เปิดทำการสอนในระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีอาคารเรียน 6 หลัง เป็นอาคารเรียนครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง อาคารคอนกรีต 2 ชั้น 2 หลัง คอนกรีต 3 ชั้น 1 หลัง คอนกรีต 4 ชั้น 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนบุญจิตวิทยา เปิดทำการสอนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนทั้งสิ้น 1,722 คน ครู 66 คน นักการภารโรง แม่บ้าน รวม 12 คน และ ได้รับการรับรองประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สองจาก สมศ. ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2550

ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนบุญจิตวิทยา เปิดทำการสอนในระดับระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,847 คน ครู 67 คน นักการภารโรง แม่บ้าน รวม 11คน และ มีอาคารเรียน 6 หลัง เป็นอาคารเรียนครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง อาคารคอนกรีต 2 ชั้น 2 หลัง คอนกรีต 3 ชั้น 1 หลัง คอนกรีต 4 ชั้น 1 หลัง และอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่อาคารคอนกรีต 4 ชั้น 1 หลัง สระว่ายน้ำ สนามกีฬา สนามเครื่องเล่นเด็กเล็ก ห้องประกอบการต่างๆ บนเนื้อที่ 4 ไร่ 76 ตารางวา

ปี พ.ศ. 2552 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,976 คน จำนวนห้องเรียน 50 ห้องเรียน ครู72คน อาคารเรียนและอาคารประกอบการ 6หลังในเนื้อที่ 4 ไร่ 76ตารางวา โดยมีนางปราณีต กันทอง เป็นผู้รับใบอนุญาต /และผู้จัดการ แต่ต้นภาคเรียนที่ 2 ได้แต่งตั้ง ดร.จักรกฤช กันทอง ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการแทน และมีนายสนธยา ตุ๋นเจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ก่อนสิ้นปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้ขอรื้อถอนอาคารเรียน 2 หลัง (อาคารคอนกรีต 3 ชั้น1 หลัง และอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น 1 หลัง เพื่อที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารสูง 6 ชั้น 1 หลัง มีห้องใช้สอย 140 ห้อง โดยใช้งบประมาณ โดยประมาณ 120 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าสิ้นเดือนมีนาคม 2555 จะแล้วเสร็จ

ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียน เปิดทำการสอนในระดับระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,942 คน ครู 85 คน ครูต่างชาติ 6 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน 6คน นักการภารโรง/เแม่บ้าน 6 คน โดยในปีนี้เปิดทำการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยคุณครูเจ้าของภาษา

ปีการศึกษา 2554 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,955 คน จำนวนห้องเรียน 50 ห้องเรียน ครู 79 คน อาคารเรียนและอาคารประกอบการ 6 หลัง ในเนื้อที่ 4 ไร่ 76 ตารางวา โดยมีนางปราณีต กันทอง เป็นผู้รับใบอนุญาต มี ดร.จักรกฤช กันทอง เป็นผู้จัดการ และนายสนธยา ตุ๋นเจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้ขอรื้อถอนอาคารเรียน 2 หลัง (อาคารคอนกรีต 3 ชั้น 1 หลัง และอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น 1 หลัง เพื่อที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารสูง 6 ชั้น 1 หลัง มีห้องใช้สอย 105 ห้องโดยใช้งบประมาณ ประมาณ 85 ล้านบาท

โรงเรียนถือนโยบายในการจัดการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ พยายามจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียน รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาช่วยในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน อีกทั้งยังพัฒนาครูผู้สอนให้มีหลักการสอน กระบวนการสอน วิธีการสอนที่ทันสมัย หลากหลาย มีทักษะกระบวนการ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อีกทั้งยังมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์/จิตใจ สังคม และสติปัญญา ฝึกให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย มีจรรยามารยาท มีสุขภายกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสารเสพติดและอบายมุข สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิต (มีทักษะชีวิต) รู้จักการพึ่งพาตนเอง สมดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า อตตาหิ อตตาโน นาโถ "ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน"


เกี่ยวกับโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนที่มีลักษณะดังปรากฏตามรูป มีความหมาย คือ “ปัญญาที่หลักแหลมเปรียบเสมือน แสงเทียนอันส่องสว่างจ้า
อักษรย่อของโรงเรียน บ.จ.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นเข็ง
สีประจำโรงเรียน สีเขียว – สีเหลือง
  สีเขียว หมายถึง ความสมบูรณ์ถึงพร้อมด้วยความรู้
  สีเหลือง หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

คำขวัญ

“คุณธรรมดี ICTเด่น เน้นการศึกษา กีฬา - ภาษาเลิศ เชิดชูความเป็นไทย”

อัตลักษณ์โรงเรียน

"นักเรียนเป็นคนดี มีสุนทรียภาพ"

ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ อตตาหิ อตตาโน นาโถ “ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนบุญจิตวิทยา จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีมารยาทงามอย่างไทย ครูเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ บริหารจัดการครบวงจรด้วยเทคโนโลยี

พันธกิจ (Mission)

 • พัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 • พัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมสุนทรียภาพของผู้เรียน
 • ครูปรับกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
 • จัดสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ
 • ปรับโครงสร้างการบริหารให้เป็นระบบและชัดเจน
 • นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

เป้าประสงค์

 • ผู้เรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 • ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ มีสุขภาพกายและจิตที่ดี
 • ครูมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการคิดวิเคราะห์ ฝึกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
 • ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายจากสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
 • ครูมีความสามารถในการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
 • ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
 • ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในพฤติกรรมที่ดีของบุตรหลาน
 • ผู้ปกครองมีความไว้วางใจในการบริหารงานของโรงเรียน
 • ชุมชนเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนทุกด้าน
 • โรงเรียนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากสาธารณชน