กิจกรรม English Camp แผนกปฐมวัย

2020-02-25 12:11:44

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรม English Camp แผนกปฐมวัย ในนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 2 และ 3 โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน   พร้อมคณะผู้บริหารนางลัดดาวัลย์ สืบจากเทียม รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีการฝึกทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน โดยแบ่งเป็น การเข้าฐานเล่นเกมส์ เช่น ฐาน Animal Game , Colour & Food , Alphabet Game , Shape Game , Magic Tree , Search Vocabulary Game