กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

2020-02-26 15:36:22

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563  ในนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข