กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2

2020-03-05 13:34:05

วันที่ 26 กุมภาพพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563  ในนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2  ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และกลุ่มประมงพื้นบ้านนาเกลือ  นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข