วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

2021-06-02 14:35:28

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินี “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

      เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

         

พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พระราชสมภพ   
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (เดิม สุทิดา ติดใจ) เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 พื้นเพเดิมที่ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

การศึกษา   
ทรงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปีพ.ศ. 2543

การทรงงาน
หลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ด้วยทักษะภาษาต่างประเทศดีเยี่ยม จึงได้เริ่มเข้าทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ของสายการบินแจลเวย์สของญี่ปุ่น (ปัจจุบันรวมกับสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ส) จนถึง พ.ศ. 2546

          จากนั้นได้ย้ายเข้าทำงานเป็นพนักงานต้อนรับของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จนถึงปี พ.ศ. 2551และได้พบกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) เมื่อครั้นเป็นพนักงานต้อนรับในเที่ยวบินพิเศษมหากุศล กรุงเทพ-เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในโครงการ “สายใยรักแห่งครอบครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัย” เพื่อหาทุนจัดหาอุปกรณ์ด้านการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เที่ยวบินพิเศษ ทีจี 8870โดยทรงเป็นกัปตันขับเครื่องบินด้วยพระองค์เองในครั้งนี้ด้วย

          หลังจากหันหลังให้กับเส้นทางแอร์โฮสเตส เมื่อปี พ.ศ. 2551 ก็ได้เบนเข็มเข้าสู่สายราชการทหาร เริ่มรับราชการในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และผ่านหลักสูตรการอบรมทางทหารมากมาย ได้รับตำแหน่งและยศต่างๆ เจริญในหน้าที่การงานเรื่อยมา จนกระทั่งได้เป็นรองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ และรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลเอกพิเศษ) เมื่อปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรการอบรมด้านการบิน

 • 8ธ.ค. 2543ทรงสำเร็จการฝึกและการศึกษาตามหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินพลเรือน กองทัพอากาศ ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Cessna T 41
 • 16ม.ค. 2554ทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรการบินทหารบกอากาศยานปีกติดลำตัว ชั้นมัธยม ของโรงเรียนการบินทหารบก ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Cessna T 41
 • 6ธ.ค. 2554ทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ CT-4E และ PC-9
 • ทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรป ออกใบอนุญาตโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดังนี้ ใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล PPL (A) ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Cessna 172, Mooney M-20, Piper PA-34 Seneca และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี CPL(A) โดยมี Type Rating ของเครื่องบินแบบ Boeing 737 300-900และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก (ATPL -Theory)
 • ทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วย ทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะ Boeing 737-400 และ Boeing 737-800

หลักสูตรอบรมด้านการทหารและอื่นๆ

 • 11พ.ค. 2553ทรงสำเร็จการฝึกหลักสูตรวิชาทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ของโรงเรียนและศูนย์ฝึกหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
 • 10ธ.ค.2554ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นนายร้อย-ชั้นนายพัน หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
 • ปีการศึกษา 2556ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 91
 • ปีการศึกษา 2557ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 59
 • 24 ธ.ค.2559 ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่งทางอากาศ ของโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ

พระราชพิธิราชาภิเษกสมรส วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

          เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริว่า ตามโบราณราชประเพณีเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว ย่อมโปรดให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินี ดังนั้น พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

อ้างอิงจาก: https://lifestyle.campus-star.com/scoop/164767.html

https://www.bbc.com/thai/thailand-48495533