ฝ่ายบริหาร โรงเรียนบุญจิตวิทยา

" โรงเรียนบุญจิตวิทยา เน้นการเรียนและกิจกรรมเป็นสำคัญควบคู่กันไป เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความรู้รอบด้าน "

พันเอก ปรเชษฐ กันทอง

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบุญจิตวิทยา


ฝ่ายบริหาร
โรงเรียนบุญจิตวิทยา

นางชวาลา กันทอง

ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ


นางลัดดาวัลย์ สืบจากเทียม

รองผู้อำนวยการ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวสุนิสา กันทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวอำภา สววรค์อำนวย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสันทนา สดใส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิชญา ยาพันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป


หัวหน้างาน

นางสาวนุชนารถ กลิ่นลูกอิน

หัวหน้างานวิชาการระดับปฐมวัย

นางสาวกิตติยาภรณ์ ภูชื่นชม

หัวหน้างานวิชาการระดับประถมศึกษาตอนต้น

นางสาวสะอาด มิ่งสูงเนิน

หัวหน้างานวิชาการระดับประถมศึกษาตอนปลาย

นางลำพูน พันสิ่ว

หัวหน้างานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสุรัชนี อินทรกุญชร

หัวหน้างานฝ่ายวัดและประเมินผล

นายวีระศักดิ์ เกิดวิริยสกุล

หัวหน้างานฝ่ายปกครอง

นางทัศนียา สัตยะวงค์

หัวหน้างานฝ่ายอนามัย

นางสาวดวงมะณี บัวนุภาพ

หัวหน้างานฝ่ายแผนและนโยบาย

นางแสงเดือน สุขสวัสดิ์

หัวหน้างานฝ่ายธุรการ