ระบบนักเรียน

ระบบนักเรียนเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในทุกมิติ เช่น สถานะสิทธิ์สอบ การดูคะแนนสอบกลางเทอม การดูเกรดออนไลน์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน

ใส่รหัสนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชนเพื่อเข้าสู่ระบบ