การปรับลดค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยา