กำหนดการเปิดเทอม และวันเรียนของนักเรียนนักเรียนสามารถเข้ากลุ่มสอบถามเลขที่นักเรียนได้ที่ กลุ่มไลน์ห้องประจำชั้นของตัวเอง
นักเรียนหรือผู้ปกครองท่านใด ยังไม่มีกลุ่มไลน์ หรือ กลุ่ม facebook สามารถรับ Link ได้ที่ ระบบนักเรียน www.boonjit.ac.th/student