คำขวัญ

“คุณธรรมดี  ICTเด่น  เน้นการศึกษา  กีฬา - ภาษาเลิศ  เชิดชูความเป็นไทย”


อัตลักษณ์โรงเรียน

"นักเรียนเป็นคนดี มีสุนทรียภาพ"

ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ อตตาหิ อตตาโน นาโถ “ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน”

ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนที่มีลักษณะดังปรากฏตามรูป มีความหมาย คือ “ปัญญาที่หลักแหลมเปรียบเสมือน แสงเทียนอันส่องสว่างจ้า
อักษรย่อของโรงเรียน บ.จ.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นเข็ง
สีประจำโรงเรียน สีเขียว – สีเหลือง
    สีเขียว หมายถึง ความสมบูรณ์ถึงพร้อมด้วยความรู้
    สีเหลือง หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนบุญจิตวิทยา จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีมารยาทงามอย่างไทย ครูเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ บริหารจัดการครบวงจรด้วยเทคโนโลยี

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 2. พัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมสุนทรียภาพของผู้เรียน
 3. ครูปรับกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
 4. จัดสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ
 5. ปรับโครงสร้างการบริหารให้เป็นระบบและชัดเจน
 6. นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 2. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ มีสุขภาพกายและจิตที่ดี
 3. ครูมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการคิดวิเคราะห์ ฝึกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
 4. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายจากสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
 5. ครูมีความสามารถในการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 6. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
 7. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
 8. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในพฤติกรรมที่ดีของบุตรหลาน
 9. ผู้ปกครองมีความไว้วางใจในการบริหารงานของโรงเรียน
 10. ชุมชนเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนทุกด้าน
 11. โรงเรียนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากสาธารณชน


visited : View