จัดการเนื้อหา

1. งานหลักสูตร

  1.1 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาสาระที่ บูรณาการ การเรียนรู้กับหลักสูตรแกนกลาง ระดับสากลและระดับชาติ มีสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1.2 บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา พิจารณาการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้บริหารสถานศึกษา
  1.3 จัดทำหรือรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อเผยแพร่ให้กับครู
  1.4 ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร โครงสร้าง ในการจัดการเรียนการสอนแก่ครู
  1.5 พิจารณาการจัดแผนการเรียนในแต่ละช่วงชั้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้บริหารสถานศึกษา
  1.6 จัดทำแผนการเรียน วางแผนงานด้านวิชาการร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้บริหารสถานศึกษา
  1.7 ส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน
  1.8 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น
  1.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.  งานการเรียนการสอน

  2.1 ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม และติดตาม ตรวจสอบเป็นระยะ
  2.2 ส่งเสริมให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมทั้งด้านเวลา สาระการเรียนรู้และผู้เรียน
  2.3 ส่งเสริมให้ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจากแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย
  2.4 ใช้การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้
  2.5 ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
  2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ นวัตกรรม และอุปกรณ์การเรียนการสอน
  2.7 รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  2.8 ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้
  2.9 ติดตามการเข้าสอนของครูให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดและสอนเต็มความสามารถ
  2.10 การส่งเสริมความถนัดและความสามารถพิเศษทางวิชาการของครู
  2.11 การจัดสอนเสริมในรายวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
  2.12 กำหนดให้มีการนิเทศการสอนของครูเป็นระยะ เพื่อกระตุ้นให้ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
  2.13 จัดครูสอนแทนครูที่ขาด ลา มาสาย และแจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบทันที
  2.14 รายงานและเสนอผลการพัฒนาของครูผู้สอนต่อผู้บริหาร
  2.15 พิจารณาคัดเลือกครูดีเด่นด้านการสอนและการผลิตสื่อ นวัตกรรมทางการสอน
  2.16 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.  งานวัดผลและประเมินผล

  3.1 วางแผนดำเนินงาน จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผลและประเมินผล
  3.2 กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
  3.3 กำกับ ติดตาม ดูแล ดำเนินการจัดสอบวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
  3.4 จัดคณะกรรมการทำข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ กรรมการคุมสอบ คะแนนสอบ และวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
  3.5 ติดตามดูแลการติด 0 ร มส ของผู้เรียน
  3.6 รวบรวม จัดทำสถิติผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน และแต่ละปีการศึกษา
  3.7 จัดให้มีการซ่อมเสริม กรณีที่มีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน วางแผนดำเนินการสอบแก้ตัว การลงทะเบียนเรียนซ้ำ การประกาศผลสอบ
  3.8 จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
  3.9 จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
  3.10 ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารด้านการวัดและประเมินผลเพื่อขออนุมัติผลการเรียน
  3.11 ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในกรณีผู้เรียนมีปัญหาด้านการเรียน
  3.12 เก็บเอกสารของผู้เรียนให้เป็นระบบ สืบค้นได้ง่าย ใช้ได้สะดวก
  3.13 แจ้งให้ผู้ปกครองทราบและเชิญมาพบในกรณีที่ผู้เรียนมีปัญหาในด้านการเรียน
  3.14 ดำเนินการเกี่ยวกับผู้เรียนที่ย้ายเข้าย้ายออกโดยตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
  3.15 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่วัดผลของโรงเรียน มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน
  3.16 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4.  งานห้องสมุด

  4.1 จัดซื้อและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด
  4.2 เตรียมและตรวจหนังสือให้บริการ
  4.3 จัดหมวดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการ และลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์
  4.4 การสร้างบรรยากาศภายในห้องสมุด
  4.5 บริการข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้
  4.6 บริการการอ่าน และยืม – คืน
  4.7 บริการห้องสมุดอินเทอร์เน็ต
  4.8 งานบำรุงรักษาทรัพยากรห้องสมุด ส่งซ่อมเล่มหนังสือชำรุด สำรวจการสูญหายและจำหน่ายออก
  4.9 งานบอกรับ ต่ออายุการเป็นสมาชิกวารสาร ติดต่อสำนักพิมพ์และตัวแทนจำหน่ายวารสาร
  4.10 งานตรวจสอบและทวงถามวารสารที่ส่งไม่ตรงเวลา
  4.11 พัฒนางานระบบห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน
  4.12 จัดทำแผนงาน โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมการใช้ห้องสมุด
  4.13 จัดนิทรรศการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์
  4.14 จัดทำสถิติประเมินผลการใช้บริการห้องสมุด
  4.15 ฯลฯ

5.  งานแนะแนว

  5.1 ศึกษารวบรวมข้อมูล
      -  จัดทำระเบียนสะสม
      -  การสร้างรวบรวมแบบสอบถามและแบบทดสอบ
      -  การเยี่ยมบ้านและติดต่อผู้ปกครอง
      -  การทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล
      -  การจัดทำคู่มือแนะแนว
      -  การจัดทำจุลสารแนะแนวสัมพันธ์
      -  บริการห้องสมุดแนะแนว
  5.2 บริการสนเทศ
      -  การรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาต่อและอาชีพ
      -  การจัดทำป้ายสนเทศ
      -  การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
      -  การเชิญวิทยากรมาบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน
      -  การสำรวจความสนใจในอาชีพ
  5.3 บริการให้คำปรึกษา
      -  การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
      -  การทำการศึกษารายกรณี (case study)
      -  การช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน
  5.4 บริการวางตัวบุคคล
      -  การสำรวจและพิจารณาทุนการศึกษา
      -  การช่วยเหลือนักเรียนเลือกแผนการเรียน
      -  การติดต่อแหล่งงานให้นักเรียน
      -  การส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน
  5.5 บริการติดตามผลและประเมินผล
      -  การติดต่อนักเรียนที่จบการศึกษา
      -  การติดตามผลโครงการต่าง ๆ ของงานแนะแนว
      -  การติดตามผลนักเรียนที่มารับคำปรึกษา
      -  การติดตามผลนักเรียนที่ได้รับทุนแล้ว
      -  การจัดทำสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล

6.  งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

  6.1 ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
  6.2 พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
  6.3 จัดทำศูนย์สื่อ การเก็บรักษาและการใช้งาน
  6.4 เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  6.5 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงและสอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
  6.6 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  6.7 ดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อผู้เรียน
  6.8 ให้บริการการใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ อย่างเหมาะสมแก่บุคคลทั่วไปและชุมชนที่ไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ
  6.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7.  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

  7.1 จัดทำคู่มือการบริหารงานวิชาการเผยแพร่แก่บุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
  7.2 ดำเนินการให้บุคลากรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้
  7.3 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  7.4 กำกับ ติดตาม ดูแล ให้คำแนะนำการสอนของครูให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บันทึกเป็น  ลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาทุกเดือน
  7.5 รวบรวมผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนงานแล้วสรุปผลส่งไปยังผู้บริหารสถานศึกษา
  7.6 ส่งเสริมแนะนำให้ครูได้ดำเนินการจัดทำข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบของตนเอง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
  7.7 ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  7.8 จัดทำตารางการเรียนการสอนของครูและนักเรียนโดยพิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการฝ่ายบริหาร
  7.9 ส่งเสริมให้ครูได้ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  7.10 พิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา
  7.11 ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
  7.12 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลิตสื่อเพื่อใช้เองและนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาตนเองและผู้เรียน
  7.13 จัดทำบัญชีชื่อแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งระบบการรักษาดูแลและการนำไปใช้
  7.14 ส่งเสริม กำกับและติดตามการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการและความสามารถของผู้เรียน
  7.15 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 visited : View